SQAPE CEMENT & CO2

Duurzame bindmiddelen en bouwstoffen

Door de klimaatveranderingen zijn diverse maatregelen onontkoombaar geworden, ook voor de bouwwereld. De bouwwereld loopt al voorop met het hergebruik van materialen (beton, wegverhardingen). Dat gebeurde al ver voordat de term ‘circulariteit’ in zwang kwam.

Cement

Traditioneel beton is een relatief goedkope en makkelijk toe te passen bouwstof. Zand, grind en water zijn als belangrijke grondstoffen voor beton in overvloed aanwezig. Op zich dragen ze niet bij aan de klimaatverandering, afgezien van een heel klein aandeel door de winning en het transport.

Beton wordt verder geproduceerd met behulp van cement en dat levert een forse uitstoot van CO2 op (ongeveer 9 procent van alle CO2-emissie in de wereld; bron: BetonInfra/CROW). Het is vooral de productie van cement (verhitting van kalk) wat daarvoor zorgt. De industrie zoekt daarom naar alternatieven voor cement.

Duurzaam alternatief

Door de komst van alternatieve bindmiddelen, zoals geopolymeren, is de betonindustrie erin geslaagd om vorm te geven aan de kooldioxidereductie. Nederland is op dat gebied koploper en gebruikt van alle landen in de wereld percentueel het minste standaard portlandcement. Het is vooral het gebruik van minerale reststromen dat in dit geval bijdraagt aan het verlagen van de CO2-belasting van beton.

Co2

Met het Betonakkoord heeft de Nederlandse betonindustrie zich verplicht over de gehele linie CO2-emissies te verlagen en de SQAPE-technologie geeft daar ruimschoots invulling aan. Waar cement als onderdeel van traditioneel beton een carbon footprint oplevert van 80%, wordt die door het gebruik van alternatieven grondstoffen verlaagd met 50 tot 85%. Daarmee is SQAPE in zijn soort de duurzaamste optie op de Nederlandse markt. Door SQAPE toe te passen, kun je het gebruik van cement geheel vervangen door veel duurzamere producten zonder in te boeten op de kwaliteit.

De extreem lage CO2-footprint van SQAPE-geopolymeerproducten wordt getoond in onderstaande tabel. Afhankelijk van de toepassing kan de reductie van CO2-emissie oplopen tot 85% (vergeleken met toepassingen met portlandcement).

KG CO2 -eq. A1-A3 per M2 Tegel Reductie
Product kg CO2-eq.
Graselement met SQAPE technologie 4,87
Graselement met cement 22,3

Levenscyclusanalyse

Met een analyse over de gehele levensduur van een product, een levenscyclusanalyse (LCA), krijg je milieueffecten te zien die ook afhankelijk zijn van zaken als winning, transport en al dan niet hergebruik. Hiervoor is een goede methode beschikbaar: SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

Een LCA brengt voor elk proces van de productie de input – zoals grondstoffen, energie, elektriciteitsmix, transport – in kaart. Daarna worden voor elke fase van het gebruik de effecten op het milieu bepaalt.

Meer voordelen vind je op de pagina’s TOEGEVOEGDE WAARDE en MKI.