In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de toepassing van geopolymeer beton.

Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om haar CO2-emissie in 2030 met 25% te reduceren. Eén van de mogelijkheden betreft het gebruik van duurzamere materialen. Bekend is dat traditioneel beton (TB) op basis van Portland-cement een hoge CO2-emissie vertoont. Daarom gaat de laatste jaren veel aandacht uit naar duurzamere betonsoorten. Een interessante optie hierbij is beton met een alkalisch geactiveerd bindmiddel, beter bekend onder de naam geopolymeerbeton (GPB). Havenbedrijf Rotterdam is een proeftraject gestart om te verkennen of de toepassing van GPB in havenconstructies mogelijk is. Hierbij moeten van GPB (met en zonder vezels) de prestatie-eigenschappen worden vastgesteld. SGS INTRON heeft op verzoek van Havenbedrijf Rotterdam het traject uitgevoerd en het eindrapport opgesteld.

Het uitgebreide testprogramma heeft breed inzicht opgeleverd met betrekking tot de eigenschappen van het toegepaste geopolymeerbeton (GPB); deze worden vergeleken met verwachte waarden van traditioneel beton (TB). Er werd één mengsel met en één mengsel zonder vezels onderzocht. Het volledige rapport kan worden opgevraagd bij Sqape of Havenbedrijf Rotterdam.

In navolging van de behaalde resultaten worden binnenkort de eerste kademuren van geopolymeer beton in de haven van Rotterdam gerealiseerd.